Privacy

Privacyverklaring versie oktober 2018

Handwerk tolkdiensten en workshops verwerkt persoonsgegevens van u. Handwerk mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken omdat de privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) beoogt om de privacy van personen te beschermen.

De privacywetgeving verplicht Handwerk om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Handwerk worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• toestemming te vragen voor het verwerken van bepaalde gegevens.

Contactgegevens:
Handwerk tolkdiensten en workshops
info@gebaren-workshop.nl / steffiehendriks@hotmail.com
Tel. 06-22 11 21 87
www.gebaren-workshop.nl

Persoonsgegevens die Handwerk verwerkt

Handwerk verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van tolkdiensten of workshops afneemt, en omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Persoonsgegevens die handwerk verwerkt zijn:
Tolkdiensten:
⦁ Voor- en achternaam
⦁ Adresgegevens van betreffende tolkopdracht
⦁ Telefoonnummer
⦁ E-mailadres
⦁ Inkoopordernummer van UWV bij werk en onderwijsopdrachten

Workshops:
⦁ Naam van organisatie en contactpersoon
⦁ Adresgegevens van betreffende opdracht
⦁ Telefoonnummer
⦁ E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Handwerk verwerkt

Handwerk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens bij tolkdiensten voor het uitvoeren van de overeenkomst:
⦁ Burgerservicenummer (BSN)
⦁ Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Altijd met toestemming van ouders of voogd.
Als u ervan overtuigd bent dat Handwerk zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons.

Doel en grondslag van verwerking persoonsgegevens van Handwerk

Handwerk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Tolkdiensten:
⦁ Voor het uitvoeren van de overeenkomst (BSN).
⦁ Om u te kunnen WhatsApp’en, sms’en, bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening als tolk Nederlandse Gebarentaal uit te kunnen voeren.
⦁ Om tolkopdrachten voor u uit te voeren op locatie.
⦁ Om de betaling voor tolkopdrachten te kunnen afhandelen.
⦁ Handwerk verwerkt persoonsgegevens zoals wettelijk verplicht; gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Workshops:
⦁ Om contact te kunnen hebben met de contactpersoon over de invulling van een workshop.
⦁ Om de betaling van facturen te kunnen afhandelen.
⦁ Handwerk verwerkt persoonsgegevens zoals wettelijk verplicht; gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Handwerk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat Handwerk daar tussen zit.

Bewaren van persoonsgegevens

Handwerk bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. We hanteren het bewaartermijn van vijf jaar voor uw persoonsgegevens, dit in verband met de wettelijke verplichting om facturen vijf jaar te bewaren voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Handwerk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Handwerk, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Handwerk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u Handwerk ten alle tijden kunt verzoeken om de persoonsgegevens die Handwerk van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar steffiehendriks@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenumer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Handwerk reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Handwerk wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligt Handwerk uw persoonsgegevens?

Handwerk neemt bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via steffiehendriks@hotmail.com.